วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย ๑ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย ๒ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณอำภา ซอย ๓ แยกขวา ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Lemel หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๖๗๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกในโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)