วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรบริเวณสี่แยกโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ติดกับถนน สบ ๑๐๐๓ ทั้งสองฝั่ง ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝา คสล. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านทัตติยา ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๑๖๐๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๔๐๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๖๗๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๐๗๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๕๓๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง