วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๖๓๖๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมกลอนฝากระโปรงหน้ารถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาล ๖ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝา คสล. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านทัตติยา ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)