วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ lemel S/N ๑๓๐๘๒๙-๐๐๑๙ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมดามพ์ชุดพนักพิงเบาะผู้โดยสารรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๕ ซอย ๓ (หมู่บ้านวังแก้ว) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยข้างอู่โจ้ แอนด์ เจ เซอร์วิส บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง