วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอย ๒ ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อโครงการชุมชนจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) โดยวิธีคัดเลือก
26  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการชุมชนก่อสรา้งอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ ๔ ต.ทับกวาง โดยวิธีคัดเลือก