วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการชุมชนขุดลอกคลองสาธารณะบริเวณหมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๖ ต.ทับกวาง โดยวิธีคัดเลือก
23  มิ.ย. 2566
จ้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีคัดเลือก
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านใหม่ซอย ๑ บริเวณชุมชนบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการรื้อย้ายสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกบ้านโป่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
22  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง