วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอย ๒ ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาล ๖ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
ปรับปรุงถนน คสล. ถนนเทศบาล ๖ ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๑๖๐๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการรวมพลังชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม สำหรับโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตประไพซาเล่ต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง