วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด ๕ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นวมขาเหล็ก ขาตัวเอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง