วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างชุมชนขุดลอกอ่างน้ำเก็บน้ำบ้านถ้ำนำ้พุเพื่อพัฒนาการเกษตรของหมู่ที่ ๑๐ ต.ทับกวาง โดยวิธีคัดเลือก
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๕๙๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรบริเวณสี่แยกโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ติดกับถนน สบ ๑๐๐๓ ทั้งสองฝั่ง ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง