วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๑๐๐๐-๒๐ พร้อมยางใน - ยางรองคอ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกนูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง