วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายระวังสัตว์ (วัว) และป้ายลดความเร็วในเขตชุมชน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2566
จ้างค่าบริการรถรับ - ส่ง นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๕ คัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๖ ชุมชนเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๕๗๕๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อม ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง