วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยข้างอู่โจ้ แอนด์ เจ เซอร์วิส บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)