วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
โครงการขยายผิวจราจรบริเวณสี่แยกโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ติดกับถนน สบ ๑๐๐๓ ทั้งสองฝั่ง ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖
2  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์วัดเขามันเพื่อกลุ่มอาชีพ โดยวิธีคัดเลือก
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าพาหนะ โครงการุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง