วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน ๒ โรงเรียน และสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน ๒ โรงเรียน และสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๖ โรงเรียน
29  พ.ค. 2566
จ้างศูนย์พัฒนาอาชีพตำบลทับกวาง โดยวิธีคัดเลือก
26  พ.ค. 2566
โครงการชุมชนก่อสรา้งอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ ๔ ต.ทับกวาง
26  พ.ค. 2566
โครงการชุมชนก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์วัดเขามันเพื่อกลุ่มอาชีพ
26  พ.ค. 2566
โครงการชุมชนจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
26  พ.ค. 2566
โครงการชุมชนสร้างเมรุแบบไร้มลพิษพร้อมอาคารแบบไร้กลุ่มควันวัดป่าไผ่
26  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เนื่องในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันงดสูบบุหร่โลก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง