วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อบริโภคสำหรับโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม), โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๕ ซอย ๓ (หมู่บ้านวังแก้ว) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๖๓๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง