วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายอาหารปลอดภัย โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (Food Safety) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงโดมหลังคาเพื่อกลุ่มสัมมาชีพ ต.ทับกวาง โดยวิธีคัดเลือก
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะ โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำยาตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (Food Safety) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาครูผู้สอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง