วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่ (ระบบแอร์รถยนต์) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๘๗๐๔ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างแนวกันไฟป่าชุมชนบ้านซับบอน หมู่ที่ ๕ (เพิ่มเติม) ตำบลทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างโครงการชุมชนลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งหอเก็บน้ำ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด บริเวณบ้านถ้ำพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล ๕๗๔๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล ๕๗๔๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง