วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) เพื่อบริโภคสำหรับโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม), โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบอร์ดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) และสนามกีฬา เทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๕๙๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาครูผู้สอนในสาขาวิชาดนตรีไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง