วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2566
ถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๒ (ช่วงที่ ๒) ชุมชนบ้านเขามัน หมู่ที่ ๑
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่อง Server ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อชุดทดสอบความสะอาดภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SWAB TEST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และจัดทำเอกสารในการอบรมในงานโครงการชุมชนศึกษาดูงานตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง