วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาห้องพัก ในงานโครงการชุมชนศึกษาดูงานตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อของที่ระลึก ในงานโครงการชุมชนศึกษาดูงานตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ปรับปรุงโดมหลังคาเพื่อกลุ่มสัมมาชีพ ต.ทับกวาง โดยวิธีคัดเลือก
3  พ.ค. 2566
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง
3  พ.ค. 2566
ชุมชนขุดลอกอ่างน้ำเก็บน้ำบ้านถ้ำนำ้พุเพื่อพัฒนาการเกษตรของหมู่ที่ ๑๐ ต.ทับกวาง
3  พ.ค. 2566
ชุมชนขุดลอกคลองสาธารณะบริเวณหมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๖ ต.ทับกวาง
3  พ.ค. 2566
ศูนย์พัฒนาอาชีพตำบลทับกวาง