วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
ชุมชนสร้างโดมหลังคาเพื่อกลุ่มสัมมาชีพ ต.ทับกวาง
2  พ.ค. 2566
จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างโครงการชุมชนเทปูนหน้าศาลาธรรมสังเวชวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงศาลาธรรมสังเวชวัดซับบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงศาลาธรรมสังเวชวัดป่าไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันในวันอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุในวันอบรมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง