วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างโครงการชุมชนปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดบ้านโป่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)