วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาห้องพัก ในงานโครงการชุมชนศึกษาดูงานตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายในงานโครงการชุมชนศึกษาดูงานตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง