วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อของที่ระลึก ในงานโครงการชุมชนศึกษาดูงานตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องเจาะน้ำตาลพร้อมอุปกรณ์ให้ อสม.ตำบลทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง