วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อสังฆทานถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ปรับปรุงถนน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝา คสล. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านทัตติยา ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๙
20  เม.ย. 2566
ปรับปรุงถนนเทศบาล 5 ซอย 3 (หมู่บ้านวังแก้ว) หมู่ที่ 9
20  เม.ย. 2566
ปรับปรุงถนน ซอยข้างอู่โจ้ แอนด์ เจ เซอร์วิส บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖
20  เม.ย. 2566
ปรับปรุงถนน คสล. ซอย ๒ ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ ๗
20  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล ๕๗๔๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองอากาศและเปลี่ยนกรองโซล่า รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง