วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้สูงอายุ จำนวน ๗๐๐ คน จ้างเหมาน้ำดื่มเหมาจ่ายในงานโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บษ ๖๒๐๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง