วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย ในโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๒๒๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาดนตรี ศิลปิน นักร้อง นักเต้นจ้างเหมาไฟประดับ ในงานโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาตกแต่งแท่นสรงน้ำพระพุทธรูปพร้อมอุปกรณ์ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่รดน้ำดำหัว ในโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเวที, จ้างเหมาเครื่องเสียง, จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ, จ้างเหมาจอแอลอีดี, ขนาด ๑๘ ตารางเมตร ในโครงการรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้สูงอายุ จำนวน ๗๐๐ คน จ้างเหมาน้ำดื่มเหมาจ่ายในงานโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง