วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ในงานโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๒๕๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง