วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยหลังโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2566
จ้างทำอาหารตามโครงการป้องกันปัญหาไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทับกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง