วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต TOT Fiber ๒ U NT MAX Dfiber โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาระบบไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง