วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล ๔๕๗๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดฝา คสล. บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านทัตติยา ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๙
23  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนน ซอยข้างอู่โจ้ แอนด์ เจ เซอร์วิส บริเวณชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖
23  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนน คสล. ซอย ๒ ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ ๗
22  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑
22  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนนเทศบาล ๕ ซอย ๓ (หมู่บ้านวังแก้ว) หมู่ที่ ๙
22  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนน คสล. ซอย ๒ ชุมชนสะพานสอง หมู่ที่ ๗
22  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนซอย ๓ ชุมชนบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง