วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๖-๓๔๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง