วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอย ๕ หมู่ที่ ๑
20  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๓๓๒๗ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสียรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๘๗๐๔ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ ๒๗๘๗ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรม โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๖๓๖๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาป้ายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง