วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างทำอาหารตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมา จัดทำป้ายโครงการ โครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุ ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองทับกวางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง