วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บริเวณคุ้มไผ่ทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง ๘๗๐๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างเหมาครูผู้สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์)จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมเก้าอี้ ห้องสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง