วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติกขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง