วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๖๗๕๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กฆ ๖๗๕๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขัน จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการ การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชนประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาชักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
ซื้อเปลี่ยนแบตเตอร์รี่และอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๕๗๕๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง