วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปํญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยและชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ ๕๐ แบบ พด.และ ๑๓ แบบเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง