วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ ๒๓๙๓ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน ๒๒๒๑ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายระวังสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง