วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อเชือกสำหรับคล้องป้ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๘๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๕๓๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๓๑๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายบนเวที ขนาด ๑๔ เมตร คูณ ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง