วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวที,จ้างเหมาเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเล่น สวนสนุก,จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดทำพิธีเปิด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๖๑-๐๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๖๕๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อของขวัญของเล่นเด็ก จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลตุ๊กตา จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง