วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ทีใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๒๕๖ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๖ - ๐๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารเพื่อถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๐ ชุด , จ้างเหมาอาหารว่าง จำนวน ๓๐๐ คน ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาชุดพิธีทางศาสนา ตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง