วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ ใบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายขนาด ๒ เมตร x ๕.๓๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน ๓๓๐ คน, จ้างเหมาน้ำดื่ม จำนวน ๓๓๐ คน ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่โซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lemel เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อกระจกส่องทางแยกและไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อทรายทีมีฟอส ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน ภายในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลเมืองทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) , โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง ป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง