วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณข้างวัดวารุการามถึงสี่แยกบ้านโคก ชุมชนหนองผักบุ้ง ชุมชนบ้านโคกพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ธ.ค. 2565
ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ตรวจการณ์ ๑ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๔๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าพาหนะโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก โดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างทำอาหาร (๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก โดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก โดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนโช๊คสวิงบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๙๒๕๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง