วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียง,จ้างเหมาเวที ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔ เมตร คูณ ๑๐ เมตร , ป้ายบนเวที ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร คูณ ๒.๗๐ เมตร ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหาร จำนวน ๑,๐๐๐ คน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันกีฬามินิมาราธอน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๘ ใบ , จัดซื้อเหรียญรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ , จัดซื้อป้ายอกเสื้อ จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน ๕๗๕๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง