วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออพติกขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๖ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,กรองน้ำมันเครื่อง,กรองอากาศ,น้ำมันเกียร์,น้ำมันเฟืองท้าย,เปลี่ยนหลอดไฟเบรกด้านหลังขวา รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,กรองน้ำมันเครื่อง,กรองอากาศ,น้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้าย รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองทับกวาง หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนสายคอนโทรลเกียร์ และเปลี่ยนสายพ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๘๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๘๕๐ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๒๘๓๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง