วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๔ เมตร คูณ ๑๐ เมตร ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA ห้องสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) , สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง จำนวน ๒ โรงเรียน และสำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเต็นท์ ในงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเครื่องเสียง ในงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง