วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดป้าย โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันในวันอบรม โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-๑๙ ประเภท Antigen Test Self-Test Kits โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างทำป้าย ตามโครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (Food Safety) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันอบรม โครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-๑๙ ประเภท Antigen Test Kit (ATK) และเอทิลแอลกอฮอล์ โซลูชั่น ๗๐% (ขนาด ๔.๕ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนกล่องชุดควบคุมระบบความเย็น, คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ, ยางโอริง ระบบเครื่องปรับอากาศ, เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ R๑๓๔A รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๖ เครื่อง เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (ป่าไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง