วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง เพื่อใช้ในสนามกีฬา เทศบาลเมืองทับกวาง งานกีฬาและนันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างล้างทำความสะอาด,เติมน้ำยา และเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ เครอื่งปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๘๗๐๔ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง