วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในการอบรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มในการอบรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนผ้าเบรกมือพร้อมก้าม,กระบอกเบรกล้อหลังขวาด้านบนฟูโซ่ และเปลี่ยนกระบอกเบรกล้อหลังขวาด้านล่างฟูโซ่ รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๒๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ ๒๗๘๗ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน และเครื่องวัดอุณหภูมิและฆ่าเชื้ออัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง